Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/08/2020 65.358.449
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 13/08/2020

62.663.460

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 81,60%