Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/08/2020 71.238.257
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 12/08/2020

62.438.877

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 81,31%