Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/08/2020 69.996.717
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 11/08/2020

61.638.933

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 80,27%