Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/08/2020 72.916.385
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 10/08/2020

60.803.155

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 79,18%