Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/08/2020 60.524.161
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 09/08/2020

59.457.241

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 77,43%