Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/08/2020 60.246.450
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 08/08/2020

59.323.876

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 77,25%