Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/08/2020 59.064.930
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 07/08/2020

59.192.079

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 77,08%