Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/08/2020 58.795.943
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 06/08/2020

59.213.271

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 77,11%