Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/08/2020 59.151.587
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 05/08/2020

59.296.736

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân so với tháng trước liền kề 77,22%