Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/08/2020 59.477.100
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 04/08/2020

59.333.024

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 77,27%