Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/08/2020 58.295.260
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 03/08/2020

59.284.998

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 77,20%