Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/08/2020 53.184.602
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 02/08/2020

59.779.868

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 77,85%