Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/08/2020 66.375.133
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 08 tính đến ngày 01/08/2020

66.375.133

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 86,44%