Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 31/07/2020 76.426.945
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 31/07/2020

76.790.118

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,29%