Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/07/2020 76.553.397
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 30/07/2020

76.802.224

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,31%