Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/07/2020 71.711.914
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 29/07/2020

76.810.804

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,32%