Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/07/2020 70.250.626
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 28/07/2020

76.992.907

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,55%