Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/07/2020 68.574.992
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 26/07/2020

77.609.090

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,34%