Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/07/2020 75.551.433
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 25/07/2020

77.970.453

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,80%