Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/07/2020 78.925.961
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 24/07/2020

78.071.246

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,93%