Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/07/2020 78.314.997
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 23/07/2020

78.034.084

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,89%