Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/07/2020 76.378.972
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 22/07/2020

78.021.316

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,87%