Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/07/2020 74.524.905
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 21/07/2020

78.099.523

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,97%