Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/07/2020 76.841.895
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 20/07/2020

78.278.253

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100,20%