Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/07/2020 76.797.151
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 19/07/2020

78.353.851

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100,29%