Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/07/2020 81.395.512
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 18/07/2020

78.440.335

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100,41%