Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/07/2020 84.529.918
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 17/07/2020

78.266.501

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100,18%