Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/07/2020 84.673.403
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 16/07/2020

77.875.037

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,68%