Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/07/2020 84.528.643
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 15/07/2020

77.421.813

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,10%