Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/07/2020 80.857.226
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 14/07/2020

76.914.182

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,45%