Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/07/2020 80.162.374
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 13/07/2020

76.610.871

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,06%