Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/07/2020 68.235.472
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 12/07/2020

76.314.912

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97,68%