Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/07/2020 75.222.117
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 11/07/2020

77.049.407

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,62%