Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/07/2020 86.237.558
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 10/07/2020

77.232.136

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98,86%