Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/07/2020 87.837.747
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 09/07/2020

76.231.533

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97,58%