Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/07/2020 84.452.338
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 08/07/2020

74.780.757

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95,72%