Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/07/2020 80.664.910
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 07/07/2020

73.399.102

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 93,95%