Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/07/2020 76.824.281
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 06/07/2020

72.188.134

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92,40%