Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/07/2020 64.399.039
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 05/07/2020

71.260.905

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 91,22%