Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/07/2020 64.843.783
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 04/07/2020

72.976.371

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 93,41%