Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/07/2020 74.002.626
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 03/07/2020

75.687.234

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96,88%