Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/07/2020 75.423.237
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 02/07/2020

76.529.538

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97,96%