Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/07/2020 77.635.838
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 01/07/2020

77.635.838

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99,38%