Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/06/2020 84,420,589
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 06 tính đến ngày 30/06/2020

78,123,896

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 125%