Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/06/2020 84,453,257
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 06 tính đến ngày 29/06/2020

77,906,769

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 124%