Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/06/2020 77,091,964
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 06 tính đến ngày 28/06/2020

77,672,966

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 124%