Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 27/06/2020 79,731,951
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 06 tính đến ngày 27/06/2020

77,694,485

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 124%