Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/06/2020 80,814,156
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 06 tính đến ngày 26/06/2020

77,616,120

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 124%