Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/05/2020 65,471,069
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 26/05/2020

62,483,460

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 145%