Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/05/2020 73,611,174
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 05 tính đến ngày 25/05/2020

62,363,956

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 145%